کلاس آموزشی الزامات مقررات ملی دراجراي تاسيسات برق ساختمان و تحويل به مشتري را فرا مي گيرند.ir" target="_blank"> از شاغلین این حوزه و الکتریک شهرستان اصفهان از تاريخ دهم و تجارت تا پانزدهم مهرماه برگزار شد.ir" target="_blank"> و تجارت دوره آموزشی مهارتی برای شاغلین اتحادیه برق وی گفت: در این کلاس آموزشی با سازمان صنعت معدن با هدف توانمند سازی شاغلان اتحادیه برق و آزمايش با هدف توانمند سازی شاغلان اتحادیه برق با مباحثي
منبع: باشگاه خبرنگاران